Regulamin zajęć i Rodo

REGULAMIN Uczestnictwa w zajęciach:
Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia lub wycofania z obiektu osoby, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie posiadania objawów choroby zakaźnej.

  1. Każdy zawodnik pełnoletni lub w przypadku zawodników niepełnoletnich musi wypełnić na stronie internetowej deklarację, zgodę i oświadczenie rodziców oraz informację o zapoznaniu się z regulaminami.
  2. Ubezpieczenie NNW zawodnika leży po stronie rodziców.
  3. W przypadku rezygnacji jest konieczność poinformowania osobę prowadzącą zajęcia w formie pisemnej (mailowo lub sms)
  4. W przypadku braku płatności w terminach podanych w regulaminie płatności trener ma prawo nie wpuścić zawodnika na trening.
  5. Dziecko musi być przygotowane do zajęć: w przypadku gdy jeszcze nie ma judogi musi mieć – spodnie dresowe długie, koszulkę, klapki, wodę. W przypadku gdy ma judogę – judoga z pasem, klapki i wodę.
  6. Wszystkie sprawy typu rachunki, faktury, zaświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: malejudo@gmail.com
  7. Wszystkie ważne informację prosimy sprawdzać na naszym funpage na facebooku oraz na naszej stronie internetowej – np: odwołane zajęcia, wyjazdy, obozy, egzaminy, dodatkowe treningi itp.

REGULAMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK:
Wysokości składek:
a) grupy przedszkolne trenujące raz w tygodniu – 80 zł miesięcznie,
b) grupy przedszkolne trenujące dwa razy w tygodniu – 140 zł miesięcznie

c) grupa dla klas 1 – 3 trenująca raz w tygodniu – 100 zł miesięcznie,
d) grupa dla klas 1 – 3  trenująca dwa razy w tygodniu – 150 zł miesięcznie

e) grupy dla klas 3 – 4 i średnio zaawansowane – 150 złotych miesięcznie


1. Wszystkie składki muszą być uregulowane przelewem do 15 dnia bieżącego miesiąca. W przypadku braku składki może być doliczana opłata 10 zł do następnego miesiąca. Numery kont znajdą państwo w zakładce zapisy i cennik lub kontakt.

2. Składki w każdym miesiącu są równe przez 10 miesięcy od września do czerwca, chyba że osoba prowadząca zajęcia postanowi inaczej.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach nie ma możliwości odliczania części opłaty.

4. Opłata składki jest stała. W przypadku nieobecności przez cały miesiąc składka wynosi 20 zł – opłata rezerwująca miejsce. W przypadku nieobecności dziecka na treningu, dziecko ma prawo odrobić zajęcia w inny dzień.

5. W przypadku nieodbytego treningu z powodu wyjazdu trenera na zawody lub nie odbycia się z innego ważnego powodu dziecko ma prawo odrobić trening w inny dzień.

W tytule wpłaty wpisujemy IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, miesiąc za jaki płacimy.

RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:1. UKS 10 Bydgoszcz, ul. Karłowicza , 85-092 Bydgoszcz przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do grupy ćwiczącej. 2. Administratorem danych osobowych jest UKS 10 Bydgoszc, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez trenerów oraz księgowego.
Administrator danych informuje, że: 1. Przetwarzane dane osobowe członków oraz kandydatów na członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo z wystąpieniem z zajęć; 3. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: telefonicznie lub mailowo. 4. Pani/Pana dane osobowe: – podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, – przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do zajęć wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), – będą przechowywane, przez okres przynależności do zajęć, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, – nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, – nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. W razie uznania, że przetwarzanie przez UKS 10 Bydgoszcz dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 6. Pozyskiwane dane będą wykorzystywane przez Administratora w następujących celach: – realizacja usługi (np. przeprowadzenie procesu rezerwacji i zakupu usługi, wystawienie faktury), – do kontaktowania się z użytkownikami poprzez rozsyłanie newslettera i odpowiedzi do użytkowników korzystających z formularzy zawartych na naszej stronie. Dane wprowadzane do konkretnych formularzy wykorzystywane są wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub wykonanie danej usługi lub działania i nie są dalej wykorzystywane. – w celach statystycznych, – w celach marketingowych – pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do UKS 10 Bydgoszcz (np. promujące nadchodzące wydarzenia). Informacje komercyjne generowane są wyłącznie przez nas, nie przekazujemy informacji od podmiotów trzecich, ograniczamy ich objętość i częstotliwość wysyłania.